Online Exam Management

ระบบบริหารจัดการสอบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2564

Benchamarachuthit Chanthaburi School


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institutes Network

แบบฟอร์มบันทึกรายงานการเข้าสอบสำหรับครูที่ปรึกษา 💾 form 📊 report

📢 ข้อควรระวัง.... บางรายวิชาไม่ได้สอบทั้งระดับชั้น ในรายการมีระบุ ห้องที่สอบ...แจ้งไว้

1 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค21102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ท21102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ส21106 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

2 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ว21102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส21104 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว21103 (ห้องที่สอบ 6-10) ⚪ Offline

3 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค20202 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส21102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. อ21102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

4 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. จ20202 (ห้องที่สอบ 1-10) 🔴 Offline

 • 11.00-12.00 น. แบบสอบถาม (ห้องที่สอบ 1-10) 🟢 Online

 • 13.00-14.00 น. -

1 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค22102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ท22102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ส22106 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

2 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ว22102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส22104 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว20262 (ห้องที่สอบ 1-4) ⚪ Offline

3 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค20204 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส22102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. อ22102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

4 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. จ20204 (ห้องที่สอบ 1-4,6-10) 🔴 Offline

 • 11.00-12.00 น. แบบสอบถาม (ห้องที่สอบ 1-10) 🟢 Online

 • 13.00-14.00 น. -

1 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค23102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ท23102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ส23106 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

2 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ว23102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส23104 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. อ20206 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

3 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค20206 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส23102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. อ23102 (ห้องที่สอบ 1-10) ⚪ Offline

4 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. จ20206 (ห้องที่สอบ 1-4,6-10) 🔴 Offline

 • 11.00-12.00 น. แบบสอบถาม (ห้องที่สอบ 1-10) 🟢 Online

 • 13.00-14.00 น. -

1 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค31102 (ห้องที่สอบ 1-6,8-16) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ค31102 (ห้องที่สอบ 7) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ท31102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว30241 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

2 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ว31182 (ห้องที่สอบ 7,16) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ว30201 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส31104 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว30261 (ห้องที่สอบ 1-8) ⚪ Offline

3 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค30202 (ห้องที่สอบ 3-4,6,8-16) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ค30222 (ห้องที่สอบ 1,2,5) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส31102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. อ31102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

4 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. จ30202 (ห้องที่สอบ 3,4,6,8-16) 🔴 Offline

 • 11.00-12.00 น. -

 • 13.00-14.00 น. ว30221 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) 🔴 Offline

 • 15.00-15.30 น. แบบสอบถาม (ห้องที่สอบ 1-16) 🟢 Online

1 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค32102 (ห้องที่สอบ 1-6,8-16) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ค32102 (ห้องที่สอบ 7) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ท32102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว30243 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

2 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ว30203 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ว32182 (ห้องที่สอบ 7) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ว32182 (ห้องที่สอบ 16) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส32106 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว30262 (ห้องที่สอบ 1-8) ⚪ Offline

3 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. ค30204 (ห้องที่สอบ 3-4,6,8-16) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ค30224 (ห้องที่สอบ 1,2,5) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ส32102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. อ32102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

4 มีนาคม 2565

 • 09.00-10.00 น. จ30204 (ห้องที่สอบ 3,4,6,8-16) 🔴 Offline

 • 11.00-12.00 น. ว32161 (ห้องที่สอบ 1-8) 🔴 Offline

 • 13.00-14.00 น. ว30223 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) 🔴 Offline

 • 15.00-15.30 น. แบบสอบถาม (ห้องที่สอบ 1-16) 🟢 Online

9 กุมภาพันธ์ 2565

 • 09.00-10.00 น. ค30206 (ห้องที่สอบ 3-4,6,8-16) ⚪ Offline

 • 09.00-10.00 น. ค30226 (ห้องที่สอบ 1,2,5) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. ท33102 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว33161 (ห้องที่สอบ 1-8) ⚪ Offline

 • 15.00-15.30 น. แบบสอบถาม (ห้องที่สอบ 1-16) 🟢 Online

10 กุมภาพันธ์ 2565

 • 09.00-10.00 น. ว30205 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. อ30252 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ส33102 (ห้องที่สอบ 1,2,5,7,9,11,13,15) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ส33102 (ห้องที่สอบ 3,4,6,8,10,12,14,16) ⚪ Offline

11 กุมภาพันธ์ 2565

 • 09.00-10.00 น. ว30225 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

 • 11.00-12.00 น. อ30232 (ห้องที่สอบ 1-16) ⚪ Offline

 • 13.00-14.00 น. ว30245 (ห้องที่สอบ 1-6,8-15) ⚪ Offline

📑 ขั้นตอนการเข้าสอบ

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ chrome เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมลโรงเรียน xxxxx@bj.ac.th

2. เข้าประชุมผ่าน Google Meet ตามที่ที่ปรึกษาแจ้ง(ก่อนเวลาสอบ 20 นาที)

3. รอรับรหัสเข้าสอบแต่ละรายวิชา จากครูที่ปรึกษา (ส่งก่อนเวลาสอบ 15 นาที)

4. เข้าเว็บไซต์กลางของการสอบ http://oem.bj.ac.th/ คลิกเลือกวิชาสอบตามวันเวลาของแต่ละระดับชั้น ม.1-6

5. รอสอบตามเวลาปุ่ม link ข้อสอบจะเปลี่ยนสถานะเป็น Online (ก่อนเวลาสอบ 1 นาที)

6. คลิกปุ่ม Link เปิดแบบทดสอบ(เปิด/ปิด ตามเวลาอัตโนมัติ)

7. กรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูที่ปรึกษา(รหัสแต่ละวิชาไม่ซ้ำกัน)

8. กดส่งข้อสอบภายในเวลาที่กำหนด (เกินเวลาระบบจะปิดรับคำตอบ)

* นักเรียนต้องประชุมผ่าน Google Meet ตลอดระยะเวลาสอบ จนครบเต็มเวลา (รอที่ปรึกษารายงานการสอบเข้าระบบ และอนุญาต)

💶 เกียรติบัตรการเข้าทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ความสามารถในการอ่าน) วันที่ 5 สิงหาคม 2564

คลิกที่ระดับชั้น ---> [ม.1] - [ม.2] - [ม.3] - [ม.4] - [ม.5] - [ม.6]


Benchamarachuthit Chanthaburi School | King Vajiravudh & Princess Bejaratana Educational Institues Network

10 Siyanuson Rd. Watmai Sub district, Mueang District, Chanthaburi Province, Thailand 22000

Tel. 039-311-170 Fax: 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th